دات نت نیوک
تیم تخصصی مرکز تخصصی آپا

 

دکتر محمد مهدی کیخا
رئیس مرکز تخصصی آپا
دکتر مهری رجائی
عضو شورای علمی آپا
دکتر نیک محمد بلوچزهی
عضو شورای علمی آپا
دکتر احمد بختیاری شهری
عضو شورای علمی آپا
دکتر هادی اسمعیلی
عضو شورای علمی آپا
دکتر احمد کاظمی
عضو شورای علمی آپا
مهندس مهدی روزدار
کارشناس تهدیدات شبکه
مهندس محسن ایجباری
کارشناس تهدیدات
مهندس احسان دانشور
کارشناس تهدیدات سامانه های مجازی
مهندس اعظم غلامی
کارشناس مرکز داده ها
مهندس فرشته سپهری
کارشناس مرکز داده ها
مهندس مسعود تازه روز
کارشناس پشتیبانی فنی
مهندس امیر رافت
کارشناس پشتیبانی فنی