دات نت نیوک
تیم تخصصی مرکز تخصصی آپا

 

دکتر احمد کاظمی
رئیس مرکز تخصصی آپا
دکتر شاهپور رحمانی
عضو شورای علمی آپا
دکتر احمد بختیاری شهری
مدیر فناوری اطلاعات
دکتر نیک محمد بلوچزهی
عضو شورای علمی آپا
دکتر هادی اسمعیلی
عضو شورای علمی آپا
دکتر مهری رجائی
عضو شورای علمی آپا
مهندس مهدی روزدار
کارشناس تهدیدات شبکه
مهندس محسن ایجباری
کارشناس تهدیدات
مهندس احسان دانشور
کارشناس تهدیدات سامانه های مجازی
مهندس اعظم غلامی
کارشناس مرکز داده ها
مهندس فرشته سپهری
کارشناس مرکز داده ها
مهندس مسعود تازه روز
کارشناس پشتیبانی فنی
...
......
...
.......
مهندس امیر رافت
کارشناس پشتیبانی فنی