پورتال مرکز تخصصی آپای دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 25 آبان 1395

هفتمین دوره رقابت های نفوذ و دفاع در فضای مجازی

هفتمین دوره رقابت های نفوذ و دفاع در فضای مجازی که توسط مرکز آپا شریف برگزار می شود