مهندس شاهپور رحمانی
مدیر فناوری اطلاعات
مهندس احمد کاظمی
رئیس مرکز تخصصی آپا
دکتر نیک محمد بلوچ زهی
عضو شورای علمی آپا
دکتر احمد بختیاری شهری
عضو شورای علمی آپا
دکتر مهری رجایی
عضو شورای علمی آپا
دکتر هادی اسماعیلی
عضو شورای علمی آپا
مهندس احسان دانشور
کارشناس تهدیدات سامانه های مجازی
مهندس حمید عباسی
کارشناس تهدیدات سرویس دهنده ها
مهندس محسن ایجباری
کارشناس تهدیدات VOIP
مهندس مهدی روزدار
کارشناس تهدیدات شبکه
مهندس اعظم غلامی
کارشناس مرکز داده ها
مهندس فرشته سپهری
کارشناس مرکز داده ها
امیر رأفت
کارشناس پشتیبانی
مهندس مسعود تازه روز
کارشناس پشتیبانی